CDI – rámec kariérového rozvoje a nový standard

Čtvrtek, Srpen 31, 2023
Helena Košťálová
V červnovém článku na našem blogu jsme vás informovali o mezinárodním standardu CDI, na který po skončení akreditačních procesů v ČR přecházíme. V dnešním článku bychom Vám rádi tento standard představili, jelikož nejde jen o formální certifikaci, ale zejména o jednotný rámec, který definuje, co má splňovat kvalitní kariérové poradenství pro 21.století. A který se již od tohoto podzimu promítne do obsahu většiny našich kurzů.

Téma CDI jsme nakousnuli poměrně nedávno, v článku na našem blogu. Jedná se v prvé řadě o mezinárodně působící respektovanou instituci, sdružující odborníky na kariérové poradenství ve Velké Británii a po celém světě. Její dlouhodobou snahou je nastavit standard kariérového poradenství, které reflektuje aktuální celospolečenské výzvy i individuální potřeby každého člověka.

 

Koho by měl rámec CDI zajímat?

 • kariérové poradce a organizace poskytující kariérové poradenství
 • školy, vzdělávací organizace, zúčastněné státní instituce

 

Co pro kariérové poradce CDI znamená?

 • definice standardu kvality poskytování kariérového poradenství
 • kodex etických zásad, které by měl každý kariérový poradce dodržovat
 • definice kompetencí kariérového rozvoje, které by měl kariérový poradce u klienta rozvíjet

 

Co to jsou kompetence kariérového rozvoje?

Podpora kariérového rozvoje v 21. století zahrnuje mj. i tzv. kariérové vzdělávání – což je v podstatě učení lidí dovednostem, které potřebují ke spokojené kariéře (kompetence kariérového rozvoje). Autoři CDI modelu navazují na v ČR již známý Gatsby Benchmark a identifikují následující kompetence jako klíčové pro kariérový rozvoj, včetně podrobností, co by měl ideálně člověk umět:

 

 • Celoživotní rozvoj
  • Aktivně využívat pomoci, podpory a zpětné vazby.
  • Převzít odpovědnost za své učení a stanovovat si cíle/usilovat o vysoké cíle.
  • Hledat výzvy a příležitosti pro rozvoj, zkoušet nové věci.
  • Reflektovat a zaznamenávat úspěchy, zkušenosti a proces učení a být schopný je prezentovat (komunikovat) ostatním.
  • Plánovat si další kroky ve vzdělávání a v práci.
  • Být si vědom svých silných stránek, zájmů a hodnot.

 

 • Prozkoumávání možností
  • Přemýšlet o tom, jaká zaměstnání a role chce vykonávat, vytvořit si jasný směr své kariéry a aktivně se o něj snažit.
  • Aktivně vyhledávat a využívat informace o trhu práce a informace o vzdělávacím systému.
  • Pochopit různorodost vzdělávacích cest a způsobů, jak se k nim dostat a uspět v nich (včetně znalosti nároků na příslušnou kvalifikaci).
  • Aktivně si vytvářet povědomí o pracovních místech, kultuře a očekáváních na pracovišti.
  • Umět zanalyzovat proces přijímacího řízení a umět se připravit na přijímací a výběrová řízení.

 

 • Řízení vlastní kariéry
  • Chápat, že kariérní dráhy mohou být rozmanité, posuzovat výhody i rizika spojené s nimi a zvažovat, které z konceptů jsou vhodné právě pro ně.
  • Aktivně využívat nástroje pro sebeprezentaci.
  • Vytvářet plány možných kariérních cest, stanovovat priority a rozvíjet rozhodovací schopnosti
  • Pracovat s chybou a budovat odolnost vůči nezdarům.
  • Posilovat sebedůvěru a optimismus.
  • Pracovat se změnou, řídit klíčová období změn

 

 • Vytváření příležitostí
  • Budovat funkční sociální vazby v rámci i mimo školu.
  • Být proaktivní v záležitostech vzdělávání a kariéry.
  • Budovat pozitivní sebeobraz.
  • Chápat podnikání jako jednu z možných kariérních cest.
  • Aktivně se zapojovat do rozmanitých týmových rolí, vč. role vedoucí
  • Být kreativní a agilní.

 

 • Rovnováha profesního a osobního života
  • Mít představu o tom, jaké náklady se pojí s běžným životem, umět balancovat příjmy a výdaje.
  • Umět se smysluplně zapojit do komunity.
  • Dokáže plánovat, stanovit si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmy, preference i životní podmínky.
  • Ví, že změna je součástí života a dokáže ji využít pro svůj prospěch.
  • Reflektuje význam práce a odpočinku pro duševní zdraví.
  • Umět si představit více scénářů budoucího života, které by mu přinášely spokojenost

 

 • Přemýšlení v kontextu
  • Uvědomit si, že trendy ve společnosti/na trhu práce mají dopad na vznik a zánik profesí.
  • Uvědomit si, co všechno může ovlivnit rozhodování.
  • Kriticky posuzovat události a vývoj veřejného života a jejich dopad, zaujímat informovaná stanoviska a dokázat je obhájit.
  • Uvědomuje si vazbu mezi kariérou a životním prostředím.
  • Posuzuje sebe v souvislostech a kontextu celého života.

 

K čemu je to dobré?

Především pro přehlednost a snadnější zacílení poskytování kariérového vzdělávání. S vědomím, jaké kompetence je důležité rozvíjet, můžete připravovat individuální i skupinové programy. Při revizi kompetencí pravděpodobně zjistíte, že některé kompetence spadají do působnosti jiných kolegů na vašem pracovišti, případně že je vaši klienti rozvíjejí prostřednictvím jiné služby. Samozřejmě, že na to nemusíte být sami a je dobře, že se služby distribuují. Pro vás je důležité alespoň monitorovat, co a v jaké kvalitě i rozsahu váš klient dostává a zda je to pro rozvoj kompetencí dostačující.

 

Jak se vše uvedené promítne do našich kurzů?

Rámec CDI propojí většinu našich kurzů jednou hlavní linkou, ke které budete moct všechny nabyté znalosti vztahovat. Na kurzu Úvod do kariérového poradenství vše začne jeho představením. A na dalších kurzech, kdykoliv spolu povedeme diskusi nebo budete nacvičovat konkrétní techniku, k tomu doplníme informaci, které oblasti výše uvedeného rámce se dané téma týká. Ať již u nás absolvujete jeden kurz anebo všechny z nabídky, rámec CDI vám umožní poskládat naučenou teorii, zážitky z nácviků a vlastní zkušenosti do jednoho celku, a následně dále vaši praxi doplňovat a obohacovat, jakkoliv se vám bude líbit.

 

Co to znamená pro dřívější absolventy našich kurzů?

Popisovaná změna rozhodně neznamená, že nabyté znalosti toho, kdo absolvoval naše kurzy v minulosti, jsou tímto považovány za zastaralé. S rámcem CDI pracuje EKS již delší dobu a na některých našich kurzech o něm již byla řeč. V odborné rovině představuje spíše pozvolný vývoj než revoluci. Námi dříve prezentované rámce (např. DOTS) nerozporuje, ale pouze doplňuje. Absolventi našich kurzů tak mohou bez obav pokračovat ve své práci tak, jak byli zvyklí, případně navštívit kterýkoliv náš kurz, na kterém ještě nebyli. Pro nové účastníky pak tato změna znamená snadnější pochopení problematiky a aplikaci do praxe.