Mapování potřeb jako klíč k lepším vztahům ve škole

Pondělí, Říjen 30, 2023
Martina Švarcová
Jak nevyhořet a zachovat si chuť učit i po letech praxe? Zázračná pilulka pro učitele zatím neexistuje, a tak jsme se v rámci projektu “Škola - místo inspirace” rozhodli najít způsob, jak spokojenost učitelů, ale i studentů co nejvíc podpořit. Výsledkem jsou koučovací karty zaměřené na posilování vztahů ve škole pomocí vzájemné komunikace a mapování potřeb.

Na základě spolupráce se zapojenými školami jsme vypracovali celou metodiku, jak s kartami pracovat. Můžete je využít nejen v rámci třídnických hodin, ale třeba i ve výuce cizích jazyků, při evaluacích, v rámci porad pedagogického sboru, teambuildinzích nebo ke svému vlastnímu sebekoučinku. A proč jsme nevytvořili čistě koučovací karty, ale zacílili je na mapování potřeb? Podle posledních výzkumů o fungování lidského mozku ovlivňuje naši spokojenost množství a kvalita našich interakcí s dalšími lidmi. Jsou-li tyto interakce pro nás uspokojivé, aktivují se centra v mozku, která jsou spojená s pocity štěstí, lásky a příslušnosti k dané komunitě. A v těch samých centrech sídlí i naše klíčové potřeby. Často tak neuchopitelná definice štěstí by se tedy dala shrnout právě tím, že máme naplněné naše základní potřeby nebo alespoň část z nich.

 

V tomto ohledu sehrává škola zcela zásadní roli. Kromě znalostí v ní totiž získáváme i sociální vazby a utváříme si své vzorce chování. Ty se promítají nejen do naší spokojenosti a psychické vyrovnanosti, ale i do studijních výsledků. V dnešní době, kdy stále více dětí a dospívajících trpí depresemi a úzkostmi, považujeme za důležité se této problematice věnovat. A to nejen z hlediska studentů, ale i učitelů, kteří jsou rovněž pod stále větším tlakem. 

 

Jako rámec, ze kterého jsme při tvorbě karet vycházeli, nám posloužil tzv. model SCARF, který reaguje na aktuální výzkumy sociální neurovědy. Jeho autor David Rock shrnuje pět základních oblastí lidských sociálních potřeb, které ovlivňují naše chování a rozhodování. A které to jsou? Statut, jistota, autonomie, vztahovost a férovost. Tak se jmenují i základní okruhy karet, na které jsou navázané konkrétní otázky.

 

Kromě mapování sociálních potřeb jsme kladli důraz i na rozvoj vzájemné komunikace. Nejen mezi studenty navzájem, ale napříč celou školou. V metodické příručce tak najdete aktivity, které podporují hlubší vztahy mezi spolužáky, ale i vztahy mezi učiteli a jejich studenty a rovněž i vztahy v rámci pedagogického sboru.

 

Sady pro učitele a studenty

Karty jsme rozdělili do dvou samostatných sad - pro učitele a pro studenty. Základní okruhy a témata jsou stejné, ale konkrétní otázky se liší. Karty pro učitele jsou určené nejen učitelům středních škol, ale i školním psychologům, výchovným a kariérovým poradcům, metodikům prevence... Jsou zaměřené na jejich vlastní sebekoučink a dávají jim tak příležitost zamyslet se nad tím, nakolik a za jakých okolností se jim daří naplňovat své vlastní potřeby, co je pro ně skutečně důležité… Zároveň kladou i otázky směrem k potřebám studentů, do jaké míry se jim je daří naplňovat, jak se tyto potřeby promítají do výuky atd. Karty jsou vhodné i  pro ředitele škol a jejich zástupce, kteří je mohou využít při vedení porad, k rychlé zpětné vazbě, hledání nových způsobů řešení nebo k posílení vztahů mezi jednotlivými pedagogy.  

 

Karty pro studenty slouží jak ke skupinové, tak k individuální práci. Jejich cílem je rozvinout vzájemnou komunikaci, důvěru a respekt a přimět studenty k hlubšímu zamyšlení nad sebou. Protože je v rámci aktivit kladen velký důraz na sdílení a reflexi, přispívá práce s kartami ke kultivaci vyjadřovacích schopnosti studentů i k jejich schopnosti naslouchat druhým. Využít je můžete nejen v třídnických hodinách, ale i v základech společenských věd, výtvarné výchově, literatuře a slohu, v rámci projektových dnů, exkurzí, škol v přírodě… Možností je spousta.

 

Nejsou špatné odpovědi

V každé sadě najdete 23 koučovacích karet. Každá z nich obsahuje citát, který se pojí s daným tématem a přibližně šest koučovacích otázek. Tedy otázek, na které nelze odpovědět pouze ano, nebo ne, ale je nutné se nad nimi opravdu zamyslet. A zároveň na ně neexistuje žádná špatná odpověď. Koučovací přístup jsme zvolili záměrně. Líbí se nám, že vede k samostatnému uvažování, k hledání a formulování vlastních odpovědí, i k hlubšímu sebepoznání. Jsme přesvědčení, že je potřeba tyto kompetence ve studentech rozvíjet, ale ne vždy je na to v rámci školních osnov prostor. Karty jsou tedy příležitostí, jak to napravit.  Jejich výhodou je i to, že jsou zaměřené přímo na školní prostředí a tématiku.

 

Karty si můžete jednoduše stáhnout na našich webových stránkách a vytisknout na domácí tiskárně v počtu, který potřebujete. Stáhnout si je můžete ZDE. Věříme, že najdete řadu dalších možností, jak s nimi pracovat a že vás práce s nimi bude bavit! :)

Text i sborník vznikli na základě spolupráce s Operačním programem Praha-pól růstu na projektu „Škola – místo inspirace“. V projektu se zaměřujeme na rozvoj demokratických kompetencí vč. sebepoznání, sebereflexe a dalšího rozhodování studentů, které je demokratického klimatu součástí.