Kariérové vzdělávání pro školy v rámci DVPP

Termíny: 
04.10.2018
04.10.2018
04.10.2018
10.10.2018
01.11.2018
04.10.2018

Akreditováno MŠMT.

 

Podporujeme profesní růst pedagogických pracovníků v rámci kariérního vzdělávání!

 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízíme ucelené kariérové vzdělávání pro školy, akreditované MŠMT. Výuka standardně probíhá v Praze, rádi však připravíme kurz přímo u vás na škole, kontaktujte nás! Proč se na školách zabývat kariérovým vzděláváním si přečtěte v našem článku.

 

Termín: 4.10.2018

Cena 3600,- Kč

 

Co potřebuje školní kariérový poradce, aby se ve své praxi cítil sebejistě? Na kurzu vymezíme obsah kariérového poradenství, představíme klíčové přístupy a jejich praktické využití ve školním prostředí. Ukážeme si, jak v dnešním světě podporovat žáky a studenty na jejich kariérní cestě s ohledem na současnou podobu i prognózy trhu práce. Odpovíme si na klíčové otázky, jako: která povolání budou v budoucnu žádaná a která pravděpodobně zaniknou? A co by pro úspěšné zařazení na trh práce měli žáci dělat již dnes? Jak začlenit kariérové poradenství přímo do výuky a které kompetence u žáků rozvíjet?  Jak do poradenství zapojit rodiče? Každý účastník si odnese tipy na základní techniky kariérového poradenství ve školách.

 

Termín: 1.11.2018

Cena 3600,- Kč

 

Naučte se využívat odlišné pohledy školy a rodiny ve prospěch vaší práce! Rozhodování o budoucí profesní dráze je zásadní životní krok. A kariéroví poradci na školách jsou pro své žáky a studenty důležitou oporou. Ve hře jsou i další aktéři, v prvé řadě rodina, která má na rozhodování mladých lidí o kariéře zásadní vliv. Na kurzu se podíváme na to, jak budovat pozitivní vztahy s rodiči žáků a studentů a jak využít jejich bohaté zkušenosti ve prospěch (nejen) kariérového poradenství na školách. Osvojíte si techniky podporující vzájemné porozumění a aktivity konceptu Nenásilné komunikace podle metody M.B. Rosenberga.

 

  • Kariérové vzdělávání v praxi pro pedagogické pracovníky (16 hodin) (šablony č. III/2.2 a IV/2.2, 2.II/6, 2.V/4, 2.VI/4)

Termín: viz jednotlivé bloky níže

Cena 6500,- Kč

 

Kromě úvodu do kariérového poradenství se budeme věnovat i nácviku kariérového vzdělávání v praxi. Na kurzu se seznámíte s konceptem kompetenčního portfolia a dalšími nástroji, které žáky vedou k sebereflexi a porozumění vlastním dovednostem. Ukážeme si principy kariérního managementu a jak jej zakomponovat do výuky. Vyzkoušíte si praktické techniky, které žákům pomáhají najít, pojmenovat a rozvíjet kompetence. Zjistíte, jak tyto techniky a nástroje přizpůsobit dle věku studentů.

 

Vzdělávání zahrnuje tyto bloky (kurzy):

 

4.10.2018                                             Úvod do kariérového poradenství

27.11.2018                                           Kariérové poradenství v praxi

 

  • Skupinové a individuální kariérové vzdělávání (24 hodin) (šablony č. III/2.3 a IV/2.3, 2.II/6, 2.V/4, 2.VI/4)

Termín: viz jednotlivé bloky níže

Cena 9500,- Kč

 

Kromě úvodu do kariérního vzdělávání a kariérového poradenství v praxi (viz. výše) se detailněji zaměříme na nácvik kariérového poradenství se skupinou (školní třídou). Naučíte se, jak vytěžit sílu skupiny pro individuální posun každého jednotlivce a jak pomoci svým studentům s výběrem dalšího studia či povolání. Část vzdělávání se také věnuje práci se zpětnou vazbou a hlubší sebereflexí. Účastníci si odnesou metodické návody na skupinová cvičení kratšího rozsahu i inspiraci na dlouhodobé projekty kariérového poradenství vč. pracovních listů.

 

Vzdělávání zahrnuje tyto bloky (kurzy):

 

4.10.2018                                               Úvod do kariérového poradenství

27.11.2018                                             Kariérové poradenství v praxi

13.12.2018                                             Skupinové kariérové poradenství

 

Termín: 10.-12.10. a 8.-9.11.2018

Cena 17900,- Kč

 

Sebezkušenostní kurz vytvořený ve Švýcarsku, který je dnes celostátně využíván např. v Holandsku, Rakousku, Lucembursku či na Slovensku. Kromě certifikátu s akreditací MŠMT a MPSV mohou účastníci získat prestižní švýcarský certifikát CH-Q.

Tento 40 hodinový kurz je unikátní v tom, že si pedagogičtí pracovníci jednotlivé postupy osobně vyzkouší. Naučí se diagnostikovat své vlastní kompetence, lépe rozumět sami sobě a získají ověřenou metodiku, kterou poté mohou aplikovat na žáky a studenty při jejich kariérovém rozvoji. Kurz je zaměřen na práci se sebereflexí, konstruktivní zpětnou vazbou a diagnostiku silných stránek.

Výjimečnost metodiky CH-Q spočívá v tom, že pomáhá lidem najít, popsat a změřit vlastní kompetence a kvality, které získali v průběhu celého života, a to nejen ve škole či zaměstnání, ale i v osobním životě. Kurz představí ucelenou metodiku, díky které si účastníci postupně ujasňují nejen to, jaké jsou jejich specifické kvality, ale také za jakých podmínek je dokážou využít a které z nich chtějí dále rozvíjet. Díky tomu jsou schopni lépe plánovat svůj další osobní či profesní rozvoj tak, aby byl v souladu s jejich aktuální situací, možnostmi, potřebami i sny. Na kurzu se účastnici učí pochopit vlastní realitu, aby svoje kvality ani nepodhodnocovali ani nepřeceňovali. Tím, že si účastníci kurz sami prožijí a vytvoří své vlastní pracovní portfolio, budou moci lépe předat své zkušenosti žákům a podpořit je na jejich kariérní cestě.

 

  • Intenzivní výcvik v kariérovém poradenství pro pedagogické pracovníky (80 hodin) (šablony č. III/2.5 a IV/2.5, 2.II/6, 2.V/4, 2.VI/4)

Termíny: viz jednotlivé bloky školení níže

Cena 30000,- Kč

 

Intenzivní 80 hodinový výcvik obsahuje významnou část našeho 15leté know-how v kariérovém poradenství. Výcvik staví na metodice CH-Q, jejíž osvojení je hlavní součástí školení. Představíme model fungování kariérového poradenství, který umožní účastníkům zmapovat si situaci na své škole, popsat již fungující poradenské aktivity i dosavadní úspěchy, stejně jako identifikovat prostor k dalšímu růstu. Účastníci se naučí, jak sestavit individuální kariérový plán a pracovat s jednotlivcem, stejně tak se budeme intenzivně věnovat práci se skupinou. Ukážeme vám, jak rozvíjet a diagnostikovat silné stránky žáků a studentů, jak hledat jejich potenciál a rozvíjet je. Naučíme se využívat ke kariérovému poradenství nejen speciálních projektů či hodin, ale i běžné výuky. Ukážeme si, které externí zdroje může školní kariérový poradce využít s minimálními náklady a jak pracovat s praktickými zkušenostmi žáků a studentů. Odnesete si prověřené i netradiční techniky, jak pomoci žákům najít jejich kariérní cíl a jak je motivovat k tomu cíle dosáhnout. Věnovat se budeme také technikám sebeprezentace. Samozřejmostí je i reflexe vlastní zkušenosti účastníků a podpora dalšího profesního růstu. V kurzu si také ukážeme přístup zážitkového a konstruktivistického poradenství a naučíte se, jak využít ve svůj prospěch změny, které trh práce 21. století přináší.

 

Výcvik zahrnuje tyto bloky (kurzy):

4.10.2018                                              Úvod do kariérového poradenství

10.-12.10. a 8.-9.11.                              Švýcarská metoda mapování kompetencí CH-Q

16.10.2018                                            Techniky arteterapie a dramatické výchovy

6.11.2018                                              Storytelling v kariérovém poradenství

 

+ 18 hodin distančního studia.